Udava č. 1 4-3020-5-1 lipňový-L, lovný
Čiastkové povodie rieky Udava od ústia do rieky Laborec naproti železničnej stanice Udavské po cestný most nad obcou Adidovce pri ústí potoka Iľovnica.

The term can also be used more broadly to identify the central or core part https://pro-essay-writer.com/ of any structure.