Udava č. 1 4-3020-5-1 lipňový-L, lovný
Čiastkové povodie rieky Udava od ústia do rieky Laborec naproti železničnej stanice Udavské po cestný most nad obcou Adidovce pri ústí potoka Iľovnica.