Výbor MsO SRZ v Humennom Vás týmto pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 31.marca 2019 o 8,00 hod. v kinosále Mestského kultúrneho strediska  v Humennom s týmto navrhovaným  programom:
Doporučený program VČS ( MK ):

 1. Otvorenie
 2. Voľba komisií ( mandátovej, návrhovej )
 3. Správa o činnosti výboru MO ‐ MsO SRZ
 4. Správa o hospodárení organizácie za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
 5. Správa kontrolnej komisie
 6. Plán hlavných úloh na rok 2019
 7. Vyhodnotenie kapitálnych úlovkov
 8. Diskusia
 9. Prestávka, občerstvenie
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Veríme, že včasným príchodom a svojou účasťou prispejete k zdarnému priebehu VČS.
Petrov zdar!

Ing. Juraj Platko                                                          Jaroslav Almaši
Tajomník MsO SRZ Humenné                                  Predseda MsO SRZ Humenné