Posledný výbor pred VČS je 16.03.2018  (zverejnené 26.02.0218)

 
Výbor MsO SRZ v Humennom Vás týmto pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 25.marca 2018 o 8,00 hod. v kinosále Mestského kultúrneho strediska  v Humennom s týmto navrhovaným  programom:
Doporučený program VČS ( MK ):

 1. Otvorenie
 2. Voľba komisií ( mandátovej, návrhovej, volebnej )
 3. Správa o činnosti výboru MO ‐ MsO SRZ
 4. Správa o hospodárení organizácie za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
 5. Správa kontrolnej komisie
 6. Plán hlavných úloh na rok 2018
 7. Diskusia
 8. Prestávka
 9. Voľba členov výboru MO ( MsO ) a KK SRZ pre volebné obdobie 2018 – 2022
 10. Voľba dvoch delegátov na XI. Snem SRZ a jedného náhradníka pre prípad neúčasti delegáta v zmysle Volebného poriadku SRZ
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Veríme, že včasným príchodom a svojou účasťou prispejete k zdarnému priebehu VČS.
Petrov zdar!
 
Ing. Juraj Platko                                             Jaroslav Almaši
Tajomník MsO SRZ Humenné                                  Predseda MsO SRZ Humenné

 

Jacq jolie says january 1, 2012 at 6 46 pm some great tips this is just what I needed to start the new year writers relief staff says https://essayclick.net/ august 24, 2011 at 8 00 am kasi, so glad our ideas are inspiring.