Posledný výbor pred VČS je 16.03.2018  (zverejnené 26.02.0218)

 

Výbor MsO SRZ v Humennom Vás týmto pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 25.marca 2018 o 8,00 hod. v kinosále Mestského kultúrneho strediska  v Humennom s týmto navrhovaným  programom:

Doporučený program VČS ( MK ):

 1. Otvorenie
 2. Voľba komisií ( mandátovej, návrhovej, volebnej )
 3. Správa o činnosti výboru MO ‐ MsO SRZ
 4. Správa o hospodárení organizácie za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
 5. Správa kontrolnej komisie
 6. Plán hlavných úloh na rok 2018
 7. Diskusia
 8. Prestávka
 9. Voľba členov výboru MO ( MsO ) a KK SRZ pre volebné obdobie 2018 – 2022
 10. Voľba dvoch delegátov na XI. Snem SRZ a jedného náhradníka pre prípad neúčasti delegáta v zmysle Volebného poriadku SRZ
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Veríme, že včasným príchodom a svojou účasťou prispejete k zdarnému priebehu VČS.

Petrov zdar!

 

Ing. Juraj Platko                                             Jaroslav Almaši

Tajomník MsO SRZ Humenné                                  Predseda MsO SRZ Humenné