Od poplatku su oslobodené osoby do 15 rokov.

Týždenný rybársky lístok 1,50 €
Mesačný rybársky lístok 3 €
Ročný rybársky lístok 7 €
Trojročný rybársky lístok 17 €

** Upozorňuje členskú základňu na možnosť podpory organizácie venovaním 2% dane z príjmu zaplatenej dane.
Tlačivá pre venovanie podielu zaplatených daní si môžete vyzdvihnúť na predajnom mieste, v predajniach rybárskych
potrieb alebo na webovej stránke www.srzhumenne.sk. Takto získané finančné prostriedky budú použité pre činnosť
organizácie.