August:

  1. – Úprava brehov a kosenie VN Karná

                  Počet brigádnikov  : 6
                  Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

  1. – Kosenie VN Sl. Volova

                  Počet brigádnikov  : 12
                  Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

  1. – Úprava brehov a kosenie VN Chlmec

                  Počet brigádnikov  : 6
                  Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

Ostatné brigády podľa potreby

  • požiadavky na brigády budú vyvesené vo vývesných skrinkách MsO

 
September :

  1. – Úprava brehov a kosenie VN Karná      

                Počet brigádnikov  : 6 
                Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

  1. – Úprava brehov a kosenie VN Sl. Volova     

                Počet brigádnikov  : 12 
                Zodpovedný : pomocný hospodár na pridelenom revíre

Odlov elektrickým agregátom podľa rozpisu hlavného hospodára
               Počet brigádnikov  : podľa potreby
               Zodpovedný : hl. hospodár  Kontroluje : výbor + člen KK